Správce osobních údajů

see it herego to the websiteadvice

Projekce
Projekce
Inženýrské služby
Inženýrské služby
Reference
Reference
KONTAKT

SPA, spol. s r.o.
Havlíčkova 5719/46
586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 306 746


Více kontaktů >

GDPR

Informace pro zákazníka při přijetí osobních údajů

Správce osobních údajů

SPA, spol. s r.o., Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava, IČ 46990763, spisová značka C 8460 vedená u Krajského soudu v Brně

Právní základ pro zpracování

Kupní smlouva, smlouva o dílo, jiná smlouva

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – zákazníka (dále jen "zákazníka"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Účel zpracování a doba zpracování

Poskytování služeb podle smlouvy uzavřené se zákazníkem v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště, email, telefon po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy

Vedení účetnictví z důvodů splnění právní povinnosti v rozsahu fakturačních údajů po dobu dle platné právní úpravy pro vystavování a evidenci daňových dokladů

Marketing – zasílání Newsletter z důvodů oprávněných zájmů správce u zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu se správcem v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště, email, telefon po dobu 10 let od poslední smlouvy (objednávky)

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Osoby spolupracující se správci
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů zákazníka

Práva zákazníka

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá.
 • Zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem či z důvodu splnění právní povinnosti nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • Zákazník má právo vznést kdykoliv a jakoukoliv formou námitku proti zpracování osobních údajů v rámci zasílání obchodních sdělení.
 • V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)